Monday, October 23, 2017

信念和夢想的動力

   My Food for Thought      22 3 2016

   有幾句話,自己寫給自己的反思和提醒,一直放在手機套裏


有一種努力叫主動,
有一種拼命叫我願意,
那是因爲夢想的動力。

人的一生,
最終是你相信什麽,就成爲什麽。

世界上最有力的東西都在每個人身上,
一個是反省,
一個是堅持;
反省改變自己,
堅持改變世界。

                                             
                                                   My 2013 Dream Therapy Project Theme

23 10 2017
No comments:

Post a Comment